Pretraživanje:
Vrsta dokumenta:
Vrsta ugovora:
Vrsta postupka:
Razdoblje:
 
 
 
 
 
do:  
CPV:
 


Izradila HŽ Informatika, 2009.
Rezultati:
Datum prve objaveNaziv predmeta nabavePrilozi
22.06.2017Usluga izrade elaborata spajanja katastarskih čestica i evidentiranja građevine u katastru za građevinu “Rekonstrukcija postojećeg puta k.č.br. 3584 k.o. Blata i gradnja ceste koja služi za gospodarenje šumom“ koja se nalazi u selu Begovac, Općina Saborsko  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija o nabavi - Bagatelna nabava
  Tehnički opis predmetne usluge - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
21.06.2017Usluga najma lokomotiva  Obavijest o nadmetanju - Dokumentacija za nadmetanje
  Dokumentacija o nabavi - Dokumentacija za nadmetanje
  Tehnički uvjeti - Dokumentacija za nadmetanje
  Troškovnik - Dokumentacija za nadmetanje
21.06.2017Izolirani ljepljeni sastavi  Dokumentacija o nabavi - Obavijest o početku postupka javne nabave
  TROŠKOVNIK - Obavijest o početku postupka javne nabave
20.06.2017Brusni proizvodi (abrazivi)  DOKUMENTACIJA - Bagatelna nabava
  tehničke specifikacije - Bagatelna nabava
  troškovnik - Bagatelna nabava
  poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
20.06.2017Mjerenja elektromagnetskih polja oko TS 10(20)/0,4 kV  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
  Dokumetacija o nabavi - Bagatelna nabava
  Tehničke specifikacije - Bagatelna nabava
20.06.2017Defektaža kvara 110 kV rastavljača u elektrovučnoj podstanici EVP 110/25 kV Sunja  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Tehničke specifikacije - Bagatelna nabava
  Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
20.06.2017Popravak komunikacijsko-kontrolnog uređaja  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija - Bagatelna nabava
  Tehničke specifikacije - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
20.06.2017Popravak filtera za izolirani odsjek  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija - Bagatelna nabava
  Tehničke specifikacije - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
20.06.2017Održavanje, servisiranje, popravak i umjeravanje alkoskopa  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
20.06.2017Telekomunikacijski materijal  2017/S 0F5-0012408 - Dokumentacija za nadmetanje
  tehničke specifikacije - Dokumentacija za nadmetanje
   
1234